Отсичане и кастрене на дървета

Отсичане и кастрене на дървета

Фирма МАРТИ ЛУКС извършва услуги по отсичане и кастрене на дървета, независимо дали те се намират в частна или общинска собственост.

Рязане на дървета

Рязането на дървета е крайна мярка, но се налага доста често в случаите, в които дадено дърво представлява обществена опасност. Премахването на дървета е изключително опасна и отговорна работа. За да започне премахване на дърво, се изисква разрешение от местната община или кметство.

Кастрене на дървета

Болните или повредени клони са просто допълнителна тежест върху дървото и трябва да бъдат отстранени, за да се запази здравето на дървото и да се насърчи растежа. В сравнение с кастренето на дървета, което може да включва премахването на големи клони на дърветата, обрязването обхваща и по-незначителна работа, като например срязване на кълнове и малки клонки.

Разрешение от общината за отсичане и обрязване на дърва

Преди да се възложи отсичане или обрязване на дълготрайни дървета и храсти собственикът трябва да е получил разрешение от Столичната (или съответна друга) община.

Това задължение произтича от Закона за устройство на територията, който възлага на всяка община да състави собствени наредби и общински нормативни актове за устройство на зелените площи, независимо дали са частна или общинска собственост.

За получаване на необходимото разрешение от общината трябва да се обърнете към съответния неин отдел като подадете заявление и изисквани документи.

Специално за столична община тази дейност е уредена в НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.

Превоз на отсечено дърво

За да транспортирате законосъобразно отсечено дърво, трябва да притежавате още два документа. Това са:

  1. Общинската марка за маркиране на придобита дървесина – Общинските марки се поставят на самите дървета от длъжностно лице, определено от кмета на общината. Тя е във форма на кръг с диаметър 40 мм;
  2. Билет за транспортиране на въпросната дървесина (или още писмено удостоверение, издадено от длъжностно лице, определено от кмета на общината).

Дървесината се транспортира придружена с превозен билет. За всяко транспортно средство се издава отделен превозен билет.

Внимание!

Всяка община приема със специална наредба реда за издаване на въпросните документи! В тази страница сме описали само общо важащите правила. За всеки отделен случай следва да се провери реда в съответната община!